عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

روش های انتخاب[1]

دراین مرحله با محاسبه مقدار تابع هدف، به هر ساختار ارزشی تعلق می گیرد که این ارزش اندازه گرایش به ساختارهای با ارزش بالاتر را تعیین می کند. به بیانی دیگر تعداد دفعات حضور یک ساختار در تقاطع با ساختارهای دیگر را مشخص می کند. برای انتخاب ساختارها روش های متنوع زیادی هست که در اینجا فقط به متداول ترین روش ها، پرداخته می گردد:

2-4-6-1-  انتخاب چرخ گردان[2]

در این روش پس از محاسبه مقدار تابع هدف برای هر ساختار، درصد نسبی مقدار تابع هدف هر ساختار از مجموع مقدار تابع هدف کلیه ساختارها را بدست آورده و درصدهای بدست آمده ساختارها را بر روی محیط کامل یک چرخ گردان می گسترانیم. سپس این چرخ گردان را مقابل یک فلش می چرخانیم. تعداد دفعاتی که فلش مذکور بر روی قطاع متناسب با هر ساختار قرار می گیرد، نشان دهنده تعداد انتخاب هر ساختار برای تقاطع با ساختارهای دیگر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در یک روش دیگر از روش های چرخ گردان، بجای یک فلش از تعدادی فلش برابر تعداد کل ساختارها بهره گیری و چرخ گردان را فقط یک بار می چرخانیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word