شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

تبدیل پارک و معکوس تبدیل پارک

مؤلفه های  و  که با تبدیل کلارک محاسبه شدند ، به سیستم  چهارچوب مرجع استاتور نسبت داده می شوند. در کنترل برداری ، تمامی مقادیر بایستی در یک چهارچوب مرجع اظهار گردند. چهارچوب مرجع استاتور برای فرایند کنترل مناسب نمی‌باشد. برداری فضایی is با یک سرعت برابر با فرکانس زاویه‌ای جریان‌های فاز می‌چرخد. مؤلفه‌های  و  با زمان و سرعت تغییر می‌کنند.

این مؤلفه‌ها می‌تواند از چهارچوب مرجع استاتور به چهارچوب گردان d-q با همان سرعت که فرکانس زاویه ای جریان های فاز می‌باشد انتقال داده گردد. مؤلفه های  و  به زمان و سرعت بستگی ندارند. اگر محور d در راستای شار روتور قرار گیرد، این تبدیل در شکل 1-2 نمایش داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word