تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی سلول نهایی

سلولی که در این بخش به مطالعه آن می پردازیم سلول نهایی می باشد که با در نظر داشتن سلول بهبود یافته و اثر پشته کردن ترانزیستورها به عنوان هدف این سلول نهایی این پژوهش می باشد که هدف این سلول ارائه شده نهایی کاهش توان مصرفی ایستا با در نظر داشتن کاهش جریان نشتی که با بهره گیری از اثر پشته کردن ترانزیستورها به شکل سری اقدام به کاهش این جریان نشتی در این معماری ارائه شده نموده ایم در ادامه به مطالعه این سلول نهایی و پارامترهای نقاط کاری شکل موج خروجی این سلول و مطالعه نهایی این سلول می پردازیم و پس از آن در بخش بعد به مطالعه و مقایسه جریان نشتی درسلول بهبود یافته و سلول نهایی می پردازیم.

در شکل 3-12 شماتیک مداری سلول نهایی آورده شده می باشد که همانطور که مشاهد می کنیم وجود ترانزیستورهای پشته شده سبب کاهش نشتی و در نهایت کاهش توان مصرفی می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word