عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم پریم

الگوریتم پریم به عنوان یکی از الگوریتم های نظریه گراف جهت تولید درخت پوشای کمینه، دارای مراحل ذیل می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • همه راس های گراف موردنظر را در مجموعه فرضی N، قرارداده و مجموعه فرضی تهی S را درنظرمی گیریم.
  • گره ای را به عنوان گره شروع درS قرار می دهیم.
  • کوچکترین یال متصل به گره شروع را انتخاب و گره متصل به آن یال را پیدا و درS قرار می دهیم.
  • کوچکترین یال را در بین یال‌هایی که از دو گره موجود در S می گذرد انتخاب و گره متصل به آن یال را پیدا و به دو گره قبلی اضافه می کنیم.
  • کوچکترین یال را در بین یال‌هایی که از سه گره موجود در S می گذرد انتخاب و گره متصل به آن یال را پیدا و به سه گره قبلی اضافه می کنیم.
  • این مراحل را تا جائی ادامه می دهیم که مجموعه S با مجموعه N برابرگردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word