شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    تابع هدف و قیود مسئله

هدف این پایان نامه حداقل‌سازی هزینه برق تولیدی سیستم مختلط مورد نظر می‌باشد. اندازه واحدها و سوخت مصرفی توسط دیزل‌ژنراتور در هزینه سیستم تاثیرگذار می‌باشند. در این پایان نامه،  اندازه بهینه اجزا سیستم، یعنی ظرفیت الکترولایزر، تانک هیدروژن، پیل سوختی، دیزل ژنراتور و مبدل DC/AC به مقصود تولید برق با حداقل هزینه تعیین خواهد گردید. به علت عدم قطعیت در تولید توربین بادی و آرایه خورشیدی، ظرفیت تولید این منابع به وسیله روش سناریو مد تعیین گشته و در اختیار سیستم قرار می‌گیرد و هرگونه  مازاد مصرف یا مازاد تولید توسط سایر تجهیرات ریزشبکه تامین و یا ذخیره می گردد. هزینه‌های سیستم شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه، جایگزینی تجهیزات، هزینه سوخت و تعمیر و نگهداری در دوره یکساله سیستم به اضافه هزینه‌های جریمه برای  آلودگی زیست محیطی می‌باشند. شبیه‌سازی برای دوره یکساله با تابع هدف زیر ارائه می گردد[8], [12], [23], [36], [49], [53], [54].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word