متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

6ـ1 روش کلی پژوهش

این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی، از نظر جمع آوری اطلاعات یک پژوهش پیمایشی و از نظر ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی می باشد. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام می گردد. در مرحله اول، شاخص های سرمایه گذاری خارجی در بخش تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری از طریق تحقیقات کتابخانه ای شناسایی شده و سپس با بهره گیری از نظر خبرگان غربالگری و بومی سازی برای سرمایه گذاری خارجی در این بخش از صنعت انجام می شود. سپس جهت تعیین مهمترین شاخص ها، از پرسشنامه ی اول بهره گیری می گردد. در مرحله دوم، پرسشنامه ای به مقصود اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی ممکن در حوزه ی یاد شده با در نظر داشتن شاخص های تعیین شده در مرحله ی قبل تهیه می گردد تا درجه اهمیت مهمترین شاخص های بدست آمده از پرسشنامه ی اول، تعیین گردد و سپس رتبه بندی این روش ها با بهره گیری از روش تاپسیس[1] فازی صورت گیرد.

7ـ1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد. برای روشن ساختن مباحث نظری، ادبیات و پیشینه پژوهش از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. اما اطلاعات اصلی پژوهش با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان انجام می گردد.

8ـ1 روشهای تحلیل داده ها

در این پژوهش از تکنیک تاپسیس فازی در ارزیابی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی بهره گیری می گردد. به این ترتیب آغاز روش های گوناگون سرمایه گذاری خارجی در  صنعت بالگرد کشور شناسایی، سپس عوامل مؤثر در انتخاب روش ها (شاخص های تصمیم گیری) تعیین شده و اهمیت هر یک مشخص می گردد. در نهایت بر اساس این شاخص ها، روش های سرمایه گذاری خارجی اولویت بندی و گزینه برتر انتخاب می گردد. برای رسیدن به این هدف با کمک نرم افزار اکسل[2] و اس پی اس اس[3] و آزمون ها و روش های زیر برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه

ـ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف [4]برای مطالعه نرمال بودن داده های جمع آوری شده

ـ آزمون تی_استیودنت [5]برای شناسایی و انتخاب مهمترین معیارهای مؤثر

ـ روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی.

9ـ1 قلمرو مکانی پژوهش

از آنجا که این پژوهش در صنعت بالگرد ایران انجام شده می باشد لذا قلمرو مکانی این پژوهش، کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

10ـ1 قلمرو زمانی پژوهش

زمان مطالعه مربوط به سال 1392 می باشد. به تعبیری وضعیت فعلی مدنظر قرار گرفته می باشد.

11ـ1 جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و کارشناسانی می باشد که حداقل به مدت 5 سال در صنعت بالگرد کشور فعالیت کرده، آشنا به مباحث سرمایه گذاری خارجی بوده و حداقل مدرک دانشگاهی آنها کارشناسی باشد. با در نظر داشتن کوچک بودن حجم جامعه و در دسترس نبودن کلیه افراد جامعه، به مقصود شناسایی این دسته از افراد برای نمونه، از روش نمونه گیری گلوله برفی بهره گیری شده می باشد.

[1] TOPSIS

[2] EXCEL

[3] SPSS

[4] Kolmogorov_Smirnov

[5] T_STUDENT

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

  1. روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟

2ـ5ـ1 پرسش های فرعی

  1. شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
  2. درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری با فرمت ورد