تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم سولین

در الگوریتم سولین برای هر گره یال با کمترین وزن که از آن عبور می کند را رسم می کنیم . در مرحله بعد، گراف به مؤلفه‌ هایی تقسیم می گردد و یالی انتخاب می گردد که با کمترین وزن دو مؤلفه گراف را به همدیگر متصل نماید  (مشروط بر اینکه حلقه ای در گراف تولید نشود). این مراحل را تا جائی ادامه می دهیم که درخت پوشای کمینه حاصل گردد]16[.

 

2 -4- الگوریتم ژنتیک[1]

الگوریتم ژنتیک روش جستجوی احتمالاتی فراگیر می باشد که از فرایند تکامل زیست شناختی طبیعی پیروی می کند]15[.

این الگوریتم، به نحو موثری در حل مسائل بهینه سازی، به خصوص مسائل غیرخطی و گسترده، کاربرد دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم الگوریتم ژنتیک

مفهوم الگوریتم ژنتیک از نظریه های چارلز داروین[1] مبنی بر سیرتکاملی موجودات زنده و تنازع بقاء و ادامه حیات افراد شایسته تر و تولیدمثل آنها و نظریه و آزمایشات گرگور مندل[2] (بنیانگدار علم توارث ) در تولید ویژگی های مورد انتظار و یا جدیدتر از طریق پیوند گیاهان با ویژگی های مختلف از یک گونه الهام گرفته شده می باشد]15[.

[1]Charles Darwin

[2]Gregor Mendel

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word