تکه هایی از این پایان نامه :

ماتریس های  مورد بهره گیری دراین پژوهش

ماتریس های مورد بهره گیری در این پژوهش برای اجرای برنامه مسیریابی بهینه فیدرها در به تبیین ذیل می باشد:

3-5-1- ماتریس اطلاعات شبکه

ماتریس اطلاعات شبکه، در برگیرنده اطلاعات ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شماره باس های مبدا و مقصد
  • مقاومت و راکتانس واحد طول سکشن ها
  • طول سکشن های فیدر موجود و موردنظر ممکن
  • کد مشخص کننده نوع احداث سکشن ها (هوائی یا زمینی )
  • ظرفیت توان راکتیو تولید شده خازن ها در باس ها در صورت وجود
  • ظرفیت توان اکتیو و راکتیو تولید شده مولد های پراکنده و خازن ها در باس ها در صورت وجود

3-5-2- ماتریس مشخصات هادی های ACSR

ماتریس مشخصات هادی های ACSR در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:

  • هزینه احداث واحد طول انواع هادی ها
  • ظرفیت و سطح مقطع نامی انواع هادی ها
  • مقاومت و راکتانس واحد طول انواع هادی ها

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word