تکه هایی از این پایان نامه :

– اهداف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از انجام این رساله جهت جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته با حفظ معیارهای امنیت استاتیکی و دینامیکی می باشد.

مطابق با تعریف IEEE یک جزیره عبارت می باشد از قسمتی از سیستم قدرت که شامل یک یا چند منبع انرژی و بار بوده و برای بعضی از بازه‌های زمانی از بدنه سیستم قدرت اصلی جدا می گردد. در این رساله مقصود از جزیره، قسمتی از سیستم های قدرت بهم پیوسته می باشد که می‌تواند شامل عناصر مختلف اکتیو و پسیو شبکه بوده و بدلیل عدم توانایی سیستم در حفظ یکپارچگی خود بایستی بصورت کنترل شده از آن جدا گردد بطوریکه یک سری شرایط از پیش تعیین شده را ارضا کند.

یک جزیره می‌تواند بصورت عمدی و یا غیرعمدی تشکیل گردد. در صورتیکه یک جزیره بصورت عمدی و کنترل شده به وجودآید و یا اینکه رفتار شبکه جزیره شده را تحت تاثیر قرار ندهد در اینصورت ادوات مربوط به کنترل فرکانس و ولتاژ می‌توانند بهره‌برداری از جزیره حاضر را به عهده بگیرند. بعلاوه یک جزیره کنترل شده طوری تشکیل می گردد که دارای حداقل اختلاف در تعادل بین تولید و مصرف باشد. اگر یک شبکه قدرت به هم پیوسته بدون برنامه‌ریزی جزیره گردد، احتمال ایجاد جزایری با عدم تعادل توان وجود خواهد داشت. عدم تعادل توان راکتیو سطوح ولتاژ را در داخل جزیره تحت تاثیر قرار می‌دهد. تاثیر نامتعادلی بزرگ در توان اکتیو جزیره می‌تواند جدی و غیر قابل کنترل باشد. چنین جزیره‌ای نمی‌تواند به مدت طولانی دوام آورد. از طرف دیگر جزایری که دارای تعادل تولید و مصرف باشند می‌توانند به مدت زیادی پایدار بمانند حتی اگر امکانات مربوط به تنظیم ولتاژ و فرکانس موجود نباشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word