عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

خوشه‌بندی تقسیم‌گر

یکی از روشهای خوشه‌بندی معروف، روش خوشه‌بندی  می باشد. این روش مجموع‌ای از داده‌های معین را به یک سری خوشه منحصربه‌فرد با تعداد ثابت دسته‌بندی می کند که به آنها خوشه‌های  گویند [100]. یکی از شرایط لازم در این روش آن می باشد که هر کدام از خوشه‌های تشکیل ‌شده حداقل بایستی یک عنصر داشته باشند. در این روش الگوریتم به صورت زیر اقدام می کند. در مرحله اول تعداد عدد مرکز ثقل به صورت تصادفی از میان داده‌ها انتخاب می گردد. که برای هر کدام از  خوشه یک مرکز ثقل وجود خواهد داشت. سپس بقیه داده ها به نزدیکترین مرکز ثقل خود منتصب می شوند. زمانی که هیچ داده ای باقی نمانده باشد، گروه بندی اولیه داده‌ها به پایان می‌رسد. سپس با بهره گیری از یک روش تکرار مرکز ثقل خوشه‌ها بطور متوالی و پیوسته دوباره محاسبه می گردد و تمامی فرایند خوشه بندی دوباره اجرا می گردد تا اینکه دیگر محل مرکز ثقل داده‌ها جابجا نشود. روشن می باشد که یک خوشه‌بندی خوب خوشه‌هایی را تشکیل می‌دهد که شامل عناصری از مجموعه داده‌ها باشد که از عناصر متعلق به خوشه‌های دیگر تا حد ممکن غیرمشابه و ناهمسان باشد. این روش با بهره گیری از معیار سیلهود صورت می‌گیرد. خوشه‌هایی که دارای مقدار سیلهود بزرگتری باشند به این معنی خواهد بود که داده‌های موجود در این خوشه از داده‌های خوشه های مجاور بهتر جدا شده‌اند. در شکل (4-3) خوشه‌بندی یک سری داده به چهار دسته مجرا نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word